A találmány

A MODERN KVANTUMFIZIKAI EMBERMODELL HARMONIZÁLÁSÁHOZ KIFEJLESZTETT MATRIX DROPS TALÁLMÁNY

A Matrix Drops cseppek és a Matrix Drops computer a világhírű gyógyító, Kovács-Magyar András találmánya.

A találmány célja és a kutatómunka fázisai 

Találmányom lényege és célja a természetben található elemek, ásványok, növények, állatok és az ember információs energiatereinek harmonizálása. Az eljárás, a felsorolt elemek alkotó részeinek vizsgálatára irányuló kutatómunkám eredménye.

Valamennyi létező, élő és nem élő anyag mindig az általa hordozott információn keresztül hozza létre saját létezési formáját, ezáltal manifesztálódik. Minden földi létező közül az emberben található a legtöbb kémiai elem, ezek száma 108. Valamennyi elem tartalmaz egy, csak kimondottan rá jellemző üzenetet. Az ember csodálatos lénye, szelleme ezeket a bennük jelenlévő információkat koordinálja. Az alkotó elemek ilyen jellegű mezőinek összessége pedig a kollektív tudattalanban találkozik.

Az ember általam felosztott „hét testében” – éspedig: fizikai-, energia-, érzelem-, gondolat-, kapcsolat-, lélek- és szellemtest – zavarok léphetnek fel. Ezek belső, illetve külső káros hatásokból eredhetnek. A gondolat-alakzatok létező energiaformák, vagyis valóságot formáló erők. Az életben vannak elakadások, krízisek, amelyek akár a láthatatlan világainkban is keletkezhetnek és végül levetülhetnek a fizikai testünkre. Húszéves kutatómunka után kifejlesztett Matrix Drops computerünkkel, ma már képes vagyok felismerni az egyén külső szemmel láthatatlan, személyiségi és lelki problémáit. Tanítom, miképpen lehet olyan változásokat előidézni, melyek során a mezők harmonizálása következtében az elakadások megszűnnek és végül mind a hét test ismét harmóniába kerül egymással.

Az újszerű embermodell megalkotását és tanulmányozását a legmodernebb technika és a legújabb tudományos felfedezések sugallták nekem. Mivel az élőlények láthatatlan energiamezőiben bekövetkezett zavarok egy idő után levetülnek a fizikai testre, ezért annak szervrendszereiben létrehozhatnak látható, fogható, mérhető egészségi jellegű károsodásokat. A mezők zavarainak korai felismerése azonban megelőzi a fizikai testben bekövetkező látható elváltozásokat. Ezt akár „elcsúszási” jelenségnek is nevezhetném. Előfordulhat, hogy a mezők zavara már évekkel, hónapokkal a testi tünetek előtt mérhető és korrigálható.

Tanulmányomban és kutatómunkáim során nagy gondot fordítottam az élőlényeket körülvevő és átszövő, az információs energiamezőiket megzavaró tényezők feltárására, majd ezt követően mindezek korrigálási módozataira, lehetőségeire.

Munkámban tanulmányoztam az élőlényeket felépítő kémiai elemek alkotta valóságot. Megfigyeltem, hogy valamennyi elem a vizsgált síkokon tökéletesen funkcionál. Minden élőlény – fejlettségi szintjének megfelelően – ural bizonyos számú alkotóelemet. Ezek összessége határozza meg, hogy mennyire fejlett a felépítésük, a szervezetük. Az ember a legfejlettebb, aki a legtöbb elemet képes irányítani, szabályozni, összehangolni.

Az egyre bonyolultabb rendszerek azonban felvetik a hibalehetőségeket, melyek lehetnek külső, illetve belső zavarok következményei. Célom az oki tényezők feltárása és ezek lehetséges kiküszöbölése. Ehhez az elemi szinten történt zavarok visszahangolásához, frissítéséhez, a tökéletes, eredeti elemi információkat hívtam segítségül. Sikerült ezeket az információkat tiszta kristályokkal kövekbe átvinni, később azokon keresztül vízbe és más folyadékokba rögzíteni. A tárolt információkat nem csupán elemi valóságukban, hanem irányítottan, más elemekkel összekapcsolva hoztam létre. Így jutottam el a mátrix cseppekhez, amelyek képesek mind a hét mezőt korrigálni.

Vannak elemi információk, melyek segítik, és vannak olyanok, amelyek kioltják egymás információs tereit. Méréseim és elméleti kutatásom során a számítógépes technika adta lehetőségek közül, a Matrix Drops komputer eredményeit használtam fel. Ezek a műszerek igazolták az emberek radiesztéziás módszerrel elvégzett méréseit is.

A tiszta vizet és egyéb folyadékokat kövek és kristályok által programozom. Az elemek információi és azok jól összehangolt, bemért Mátrix Dropsai képesek az élő szervezetekben lévő elemi energiák és térzavarok kijavítására, ismételt be-, illetve újrahangolására. Az élőlényeken – köztük az embereken – elvégzett műszeres mérések bizonyították az ilyen formában bejuttatott Matrix Dropsok hatékonyságát. Ezek a finom rezgések, információk kiválóak, mert a műszerek eredményei szerint alkalmasak vitalitásemelésre, biológiai életkor fiatalítására, agyműködés felfrissítésére, paraszimpatikus idegrendszer erősítésére, energiaszint javítására, jobb- és bal agyfélteke harmonizációjának és aktivitásának növelésére. Tehát az együttes fraktális mutatók jelentős megemelésére szolgálnak. 

A kvantumfizika elvén alapuló irányított információs Matrix Drops az energiák, érzelmek, gondolatok, kapcsolatok, lélek és szellem elemi szintjeinek harmonizációjával hat az elemek viselkedési formáira. 

A kutatómunka fázisai

Kutatómunkám fázisait röviden így foglalhatom össze:

1. Kvantummechanikai minőség ellenőrzéssel és hitelesített radiesztéziás módszerrel méréseket végeztem.
2. Új analógiás rendszert hoztam létre, mely rendszer az ember, mint élő organizmus hét mezőjén (szintjén), testén alapszik.
3. Feltártam a testekben zavart keltő külső- és belső információs tényezőket.
4. Sikerült rögzítenem a testeket alkotó elemi megnyilvánulások javító, harmonizáló, behangoló információit.
5. Kidolgoztam a szükséges információk kiválasztásának módszereit, és ezeknek a „hét testtel” történő közlésmódját.

Találmányom lényege

Kövekben, kristályokban és más elemekben felismertem és tároltam több elemi és irányítottan összehangolt információt. Ezek a programok a Matrix Dropsok. Vizeket és egyéb folyadékokat tudok behangolni mezőiken keresztül.
A különféle fél- és drágakövek hasznos rezgéseket őriznek, amelyek képesek az új információk tárolására. Ha ezeket a természetes és programozott köveket körbevesszük információ közvetítő kristályokkal, akkor azok képessé válnak a folyadékok beprogramozására. Minden folyadék közül erre legalkalmasabb a víz.
A folyadékok jól tárolják a tiszta- és az irányított információkat. Miután a Matrix Drops bekerül a szervezetbe, képes visszaállítani az egyensúlyállapotot ott, ahol zavarral vagy rendellenességgel találkozik.
A tökéletes behangolás minden testünkben egyensúlyt teremt. Ez az egyensúly adja kozmikus teljességünket, és ennek egyenes következményeként a boldogságunkra is hat.
Ma már minden tudomány elismeri, hogy a szervezetünkben bekövetkezett elváltozások fő oka a stresszes életvitel, amely boldogtalansághoz vezet. Ezt az ártalmas állapotot is igyekszik megszüntetni az általam kifejlesztett készítmény, amely – tapasztalataim és terveim szerint – modern korunk holografikus új világmodell felfogásának, és elvárásainak is, minden tekintetben megfelel.

Tanulmányozott szakterületek és kutatási eredmények

Az alábbi pár pontban ismertetem azokat a fontosabb fejezeteket, amelyeket a tudomány fejlődésének nagy tárházából áttanulmányoztam és munkámban felhasználtam. Ez a rövid rendszerezés főként a mágneses, az elektromágneses és egyéb informatikai mezők ismereteire támaszkodik.

a. Newton mechanikus világképe, Mengyelejev és a kémiai elemek, Maxwell elektromos-, illetve Bolyai János matematikai tér-elméletei
b. Albert Einstein relativitás-, és egyéb matematikai elméleteinek bizonyítékai a terekről
c. A kvantumfizika kutatásainak megállapításai
d. Új tudományos, fizikai és csillagászati térelméletek, és azok bizonyított eredményei
e. Dr. Masaru Emoto víz, jégkristály-kutató tudományos felfedezései. A víz „emlékezete”, programozhatósága
f. A morfogenetikus terek megfigyelései, az állatkísérletek és azok tudományos eredményei
g. A kristályok energia- és információ megőrző és közvetítő képességei
h. Az élőlényeket alkotó elemek és azok információs tulajdonságai
i. A legújabb számítógépes energia- és információs térvizsgálatok és a biorezonancia
j. Kutatási felismeréseim, eredményeim igazolása a Matrix Drops Computerrel
k. DNS kutatások – EPI genetika, a DNS-re ható környezeti hatások
l. Holografikus univerzum modell

Az élőlények információs energiamezőinek torzulását előidéző tényezők kapcsán és azok kijavításának tanulmányozásakor a következő területeket vizsgáltam meg:

a. Az emberi testmezők hét szintje
b. A föld geopatikus sugárzásainak negatív hatása
c. Az ember testmezőinek torzulását előidéző bioinformációs okok és zavarok, a tudatosság hét szintjén
d. A tudatossági szintek és azok működésének ismertetése
e. Az ember sérült testmezőinek behangolása, frissítése elemi- és más, természetben fellelhető információkkal
f. Ásványok, kövek, a víz, és más folyadékok programozása.
g. Kövekben tárolt információk folyadékokba való átvitelének lehetősége.

(forrás: Kovács-Magyar András)